Pristupnica

Pridružite se Udruzi i aktivno pridonesite provođenju naših projekata!

Član Udruge može biti svaka punoljetna, poslovno sposobna fizička i pravna osoba sa prebivalištem ili sjedištem na području Krapinsko – zagorske županije te koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja potpiše pristupnicu kojom preuzima odgovornosti utvrđene Statutom.

Po zaprimanju pristupnice, Upravni odbor na idućem sastanku većinom prisutnih članova donosi odluku o prijemu u članstvo.

Pravne osobe ostvaruju članstvo u Udruzi putem ovlaštenog predstavnika.

Udrugu čine aktivni članovi koji sudjeluju na sastancima Udruge i imaju pravo glasa. Oni imaju pravo kandidirati se za članove Upravnog odbora odnosno za Predsjednika ili Zamjenika predsjednika i Tajnika te predstavljati Udrugu.

Preuzmite pristupnicu:

Tradicija Zagorja Pristupnica

Te ispunjenu, potpisanu i pečatiranu pošaljite na našu adresu e-Pošte.

tnegulicPristupnica